Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
24 marzec 2019

21 i 22 marca w Warszawie członkowie Forum spotkali się z organizacjami pozarządowymi i politykami. Tematem spotkań była sytuacja dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Sytuacja wciąż jeszcze niezmiernie trudna i wymagająca pilnych zmian.

 

Mimo ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z wieloraką niepełnosprawnością po ukończeniu 25 roku życia i wyjściu z systemu edukacji tracą dostęp do większości profesjonalnych usług i kompleksowej oferty wsparcia. Istniejący system wsparcia nie uwzględnia ich szczególnych potrzeb dotyczących m. in. konieczności zatrudnienia zwiększonej liczby wyspecjalizowanych opiekunów i terapeutów, różnorodności zajęć terapeutycznych, odpowiedniego wyposażenia i sprzętów niezbędnych w terapii, dostępu do bezpłatnego transportu. Brakuje także platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w pracy z osobami wielorako niepełnosprawnymi.

 

Na spotkaniach przedstawiliśmy przygotowaną przez członków Forum diagnozę sytuacji i wypracowane przez nas propozycje zmian systemowych. Dyskutowaliśmy również nad Kartą Potrzeb i Świadczeń, która uzupełniłaby istniejący, niedoskonały system orzecznictwa. Przedstawiciele placówek opiekuńczych i organizacji pozarządowych byli jednomyślni, że niezbędne jest pilne tworzenie ośrodków opieki i terapii dla dorosłych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu, a postulowane przez nas zmiany zostały uznane za ważne. Różnice zdań dotyczyły jedynie samej organizacji wsparcia (zwłaszcza liczebności placówek).

 

W piątkowym spotkaniu z politykami wzięły udział m. in. posłanki Monika Rosa i Magdalena Kochan działające w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Parlamentarnych Zespołach ds. Osób Niepełnosprawnych i Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi oraz pani poseł Kornelia Wróblewska - przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. Gościli u nas również przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz stołecznego samorządu. Spotkania prowadziła Monika Karwacka. 

 

Forum na Rzecz Osób z Wieloraką Niepełnosprawnością powstało jesienią ub. roku z inicjatywy Stowarzyszenia Na Tak i Evangelisches Johannesstift z Berlina. Naszym celem jest lobbing na rzecz rzeczywistego wprowadzenia w życie postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych. Działamy na rzecz włączania osób z wieloraką niepełnosprawnością, rekomendujemy zmiany prawne i standardy opieki i terapii oparte na szczególnych potrzebach osób z wieloraką niepełnosprawnością, dzielimy się wiedzą na temat profesjonalnych i nowoczesnych metod opieki i terapii.

 

www.natak.pl

Powrót do listy
Kamyk