Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2010-02-01
Koniec projektu: 2012-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania (kwota 60 000 zł, 20 000 zł/rok)

Głównym celem zadania jest wsparcie, które realnie umożliwi osobom z wieloraką niepełnosprawnością satysfakcjonujące uczestnictwo w życiu społecznym. W ramach podjętych działań skupiamy się na prowadzeniu indywidualnych treningów komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz stymulacji polisensorycznej. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Kamyk” utworzono salę doświadczania świata. Trzy razy w roku przeprowadzane są także grupowe treningi umiejętności społecznych w miejscach publicznych (koncert, kawiarnia, kino).

Zadanie w szczególności przyczynia się do osiągnięcia następujących celów:

  • wspomaganie rozwoju samodzielności i zaradności życiowej,
  • stworzenie warunków do podejmowania niezależnych działań, podejmowania decyzji i dokonywania wyboru osób, które nigdy wcześniej nie mogły tego zrobić z uwagi na brak adekwatnych metod pracy,
  • prowadzenie sesji komunikacyjnych, w trakcie których osoby niepełnosprawne nie posługujące się mową lub posługujące się mową w sposób nieadekwatny, zaczęły nadawać znaczenie komunikacyjne swoim działaniom,
  • wzrost znajomości zasad społecznych panujących w  miejscach publicznych,
  • zwiększenie rozumienia swojego ciała, zachowania, emocji,
  • zwiększenie rozumienia wykonywanych codziennych czynności, w tym bycie uprzedzanym oraz uprzedzanie o podejmowanych działaniach.

Podczas realizacji zadania wykorzystywane są metody komunikacji alternatywnej i wspomagajacej, integracji sensorycznej, Snoezelen i grupowych treningów umiejętności społecznych w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.
 

Powrót do listy projektów
Kamyk