Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2011-04-01
Koniec projektu: 2011-11-25
Wsparcie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki (kwota: 15 360 zł)

Choroba przewlekła jest tematem dotykającym coraz większą ilość członków społeczeństwa. Jest główną przyczyną obniżenia aktywności życiowej człowieka nią dotkniętego. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które poza nieodwracalną chorobą są dodatkowo obciążeni dysfunkcją intelektualną, uznane w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 za grupę wymagającą szczególnego wsparcia (Dz. U. z 2009r, nr 212 poz. 1647). Osoby z wieloraką niepełnosprawnością u których upośledzenie umysłowe współwystępuje z chorobami przewlekłymi takimi jak epilepsja, fenyloketonuria, jaskra, zwyrodnienie siatkówki, choroby somatyczne, psychiczne i in., z uwagi na obniżony poziom sprawności oraz liczne stereotypy społeczne są bezradne w większości codziennych sytuacji społecznych. Powodem jest ich bardzo małe i najczęściej bierne uczestnictwo w tych sytuacjach.

Założeniem programu w obszarze przełamywania bierności osób niepełnosprawnych intelektualnie, jest przede wszystkim aktywne i bezpośrednie zaangażowanie uczestników zadania w działania zmierzające do zdobywania niezależności w aspekcie rozwijania i wzmacniania kompetencji społecznych, pozyskiwanych dzięki możliwości komunikowania się oraz osobistego doświadczenia świata. Innowacyjne ujęcie aktywizowania osoby niepełnosprawnej przez pryzmat jej podmiotowości polega na pracy metodami aktywnymi – bazą jest system motywacji osoby niepełnosprawnej. Celem jest wywołanie nawet u najbardziej niepełnosprawnego człowieka motywacji do działania, kształtowanie poczucia sprawstwa i wpływu na otoczenie.

Osoby z chorobą przewlekłą mają wewnętrzną i zewnętrzną barierę uniemożliwiającą im aktywne życie. Z jednej strony są to utrudnienia natury fizycznej (ograniczona sprawność) i psychicznej (wyuczona bezradność i bierność), z drugiej strony – nieprzystosowanie środowiska (społecznego i fizycznego) do ich potrzeb. Aby móc to przełamać, jednej i drugiej stronie konieczne jest dostarczenie odpowiednich narzędzi: osobie niepełnosprawnej systemu do porozumiewania się, metod umożliwiających rozwój aktywności własnych, a środowisku – odpowiedniego oprzyrządowania oraz przełamania negatywnych stereotypów.

W tym celu podjęte zostaną następujące działania:

  • Prowadzenie regularnych zajęć metodą komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością sprzężoną.
    • Diagnostyka aktualnych możliwości i potrzeb komunikacyjnych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.
    • Stworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju komunikacyjnego (programów) wraz z budową narzędzi komunikacyjnych.
    • Prowadzenie regularnych, codziennych treningów komunikacyjnych metodą AAC.
  • Rozwijanie aktywności własnej poprzez udział w zajęciach z wykorzystaniem elementów stymulacji bazalnej i snoezelen.
  • Obóz treningowy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Powrót do listy projektów
Kamyk