Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2012-01-01
Koniec projektu: 2015-03-31
Wsparcie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego w latach 2008 i 2009-2011. W ramach projektu „Rehabilitacja i terapia osób z wieloraką, złożoną niepełnosprawnością" zapewnimy 53 dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością systematyczną, intensywną, wieloprofilową, terapię i rehabilitację dzięki zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanego personelu w trzech rodzajachspecjalistycznych placówek: przedszkolu specjalnym, szkole specjalnej i środowiskowym domu samopomocy. Każdy beneficjent ostateczny zadania objęty zostanie wsparciem, którego celem jest zwiększenie poziomu jego samodzielności poprzez rozwój kompetencji z zakresu komunikacji, samoobsługi, możliwości ruchowych i umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Projekt zakłada realizację trzech form wsparcia:

  • 1. rehabilitacja indywidualna,
  • 2. terapia pedagogiczna indywidualna,
  • 3. grupowa rehabilitacja i terapia pedagogiczna.

Metodą osiągnięcia celów projektu będzie realizacja Indywidualnych Planów (IPD). IPD opracowane zostaną dla poszczególnych beneficjentów w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane możliwości i potrzeby uczestników projektu. Aby prowadzić efektywną rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych wielorako niepełnosprawnych konieczne jest zapewnienie większych niż standardowe zasobów kadrowych. Osoby, które znajdą wsparcie w ramach tego projektu, mają wielkie trudności by zostać przyjęte do jakiejkolwiek innej placówki na terenie miasta Poznania. Żadna inna placówka nie ma wystarczających zasobów kadrowych, aby prowadzić efektywną rehabilitację i specjalistyczną opiekę takiej grupy osób. W ramach niniejszego zadania planowane jest zatrudnienie personelu, którego obecność w placówkach umożliwi świadczenie usług dla osób ze sprzężoną, wieloraką niepełnosprawnością. 

Powrót do listy projektów
Kamyk