Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2017-01-01
Koniec projektu: 2017-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania, 240 000,00 zł

Zadanie Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk – wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi obejmuje kontynuację wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym od roku 2007. Wsparciem objętych zostanie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego) – niepełnosprawnych intelektualnie z licznymi zaburzeniami sprzężonymi. Głównym celem wsparcia udzielanego w ŚDS Kamyk jest podtrzymywanie i rozwijanie potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym z zaburzeniami sprzężonymi w ramach posiadanych przez nie możliwości.

Główny cel wsparcia udzielanego w ŚDS Kamyk będzie osiągany poprzez:
a) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego życia,
b) inicjowanie i rozwijanie aktywności,
c) pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnością intelektualną i przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
d) pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w adaptowaniu się do zmian wynikających sprzężonej niepełnosprawności.

Wśród pozostałych celów działania ŚDS pozostają:
a) rozwój integracji ze środowiskiem i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
b) udzielanie pomocy psychospołecznej i wsparcia rodzinom osób z niepełnosprawnością,
c) współpraca z instytucjami, organizacjami oraz osobami prywatnymi w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Powrót do listy projektów
Kamyk