Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
Początek projektu: 2013-01-01
Koniec projektu: 2013-12-31
Wsparcie: Urząd Miasta Poznania

W ramach zadania zapewnimy 16 osobom z wieloraką, sprzężoną niepełnosprawnością systematyczną, intensywną, wieloprofilową, terapię i rehabilitację społeczną dzięki poszerzeniu oferty dla tej grupy osób realizowanej w środowiskowym domu samopomocy.

Projekt zakłada realizację trzech form wsparcia:

  • indywidualna terapia pedagogiczna,
  • grupowe zajęcia integracyjne,
  • specjalistyczna opieka.

Zadanie realizowane będzie poprzez:

  • zatrudnienie dodatkowego wysoko wykwalifikowanego personelu do realizowania zadań z zakresu indywidualnej terapii pedagogicznej,
  • realizowanie grupowych treningów umiejętności społecznych i integracji poza terenem śds,
  • specjalistyczna opieka podczas przemieszczania się na zajęcia do ośrodka i z ośrodka do domu,
  • zakup specjalistycznego sprzętu i tworzenie systemów komunikacyjnych umożliwiających porozumiewanie się osobom niemówiącym.

Każdy beneficjent ostateczny zadania objęty zostanie wsparciem nierealizowanym w ramach zajęć programowych ŚDS.

Celem jest zwiększenie poziomu ich samodzielności poprzez rozwój kompetencji z zakresu komunikacji. Metodą osiągnięcia celów projektu będzie realizacja Indywidualnych Planów Działań (IPD). IPD opracowane zostaną dla poszczególnych beneficjentów w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane możliwości i potrzeby. Z oferty skorzysta 20 beneficjentów ostatecznych zadania. Każda osoba weźmie udział w cotygodniowych godzinnych zajęciach ze specjalistą z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Zorganizowane zostaną grupowe treningi społeczne - 5 razy w czasie trwania zadania. Dla 8 osób wdrożone zostaną Plany Dnia, których realizacja odbywać się będzie również poza ośrodkiem (w miejscach publicznych oraz w czasie przemieszczania się do domu).

Aby prowadzić efektywną rehabilitację osób dorosłych wielorako niepełnosprawnych konieczne jest zapewnienie większych niż standardowe zasobów kadrowych, dowozu na zajęcia, zakupu narzędzi terapeutycznych i organizacji procesu terapeutycznego także poza placówką. 

Usługi na rzecz osób niepełnosprawnych będą świadczone w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku (w tym przerwa letnia).

Powrót do listy projektów
Kamyk