Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak
28 luty 2019

informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.  informujemy, iż:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako „Stowarzyszenie).

Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl

Zależnie od procesu, w jakim przetwarzane będą Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych może być:- zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  - wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - wypełnianie przez Administratora danych obowiązku prawnego na nim ciążącego, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne. Stowarzyszenie zbiera i przetwarza również szczególne kategorie danych (dane związane ze stanem zdrowia) w związku z realizacją zadań publicznych.

W każdym przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych określony jest cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych i  przetwarzane są dane wyłącznie niezbędne.

Dane osobowe są przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa.

Dane są przekazywane jedynie osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem danych przez Stowarzyszenie przysługują prawa do dostępu, uzyskania kopii, sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być warunkiem koniecznym.

W przypadku jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót do listy
Kamyk