Pomagam: KRS 0000070098 - Stowarzyszenie Na Tak

„Kamyk” to dzienna placówka terapeutyczna dla 20 osób wielorako niepełnosprawnych - niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym z współwystępującymi dodatkowo zaburzeniami (autyzm, porażenie mózgowe, niedowidzenie, niedosłuch, sensoryzmy, epilepsja, zespół Downa i inne schorzenia genetyczne i neurologiczne). Oznacza to, że każdy z 20 uczestników "Kamyka"

  • ma inny zespół zaburzeń,
  • ma inny obraz i charakter możliwości i ograniczeń,
  • potrzebuje innego podejścia terapeutycznego.

„Kamyk” powstał w 2007 roku jako odpowiedź Stowarzyszenia Na Tak na brak adekwatnego i efektywnego wsparcia dla osób dorosłych ze sprzężoną znaczną niepełnosprawnością. "Kamyk" jest środowiskowym domem samopomocy i działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. 

"Kamyk" aktywnie poszukuje możliwości i metod pracy z osobami wielorako niepełnosprawnymi. W ośrodku, poza standardowymi pracowniami terapeutycznymi (kulinarną, plastyczną, muzykoterapeutyczną i rehabilitacyjną), wdrażane są innowacyjne nieinwazyjne metody terapeutyczne: stymulacja bazalna, komunikacja alternatywna i wspomagająca, snoezelen. Ponadto prowadzone są zajęcia z terapii ręki, Metody Aktywności Knillów, hipoterapii i hydroterapii. Zajecia realizowane są w systemie indywidualnym i grupowym, przy konieczności zindywidualizowania pracy z każdym uczestnikiem. Z tego względu w ośrodku zatrudnionych jest 3 pedagogów specjalnych, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i pomoce terapeutów. Ośrodek współpracuje ze szkołami w zakresie realizacji praktyk zawodowych i wolontariatu.

„Kamyk” pracuje metodami aktywnymi bazującymi na indywidualnej wewnętrznej motywacji uczestników do zajęć. By praca przynosiła zamierzony efekt, terapeuta musi indywidualnie podążać za uczestnikiem. Zajęcia, nawet grupowe, są zindywidualizowane ze względu na znaczne ograniczenia uczestników, a także na ich potencjał, który uważnie trzeba obserwować i rozwijać. Głównym celem działań jest udostępnienie dorosłym osobom z wieloraką niepełnosprawnością podstawowych praw człowieka: prawa do komunikacji, samostanowienia, szacunku i godnego życia.

Ośrodek patrzy na uczestnika holistycznie, obejmuje wsparciem te elementy jego funkcjonowania osobistego i społecznego, które wymagają realnego wsparcia. Z tego względu prowadzi liczne programy dodatkowe, dzięki którym możliwa jest współpraca ze specjalistami z zakresu dietetyki, gastrologii, seksuologii, psychiatrii, dermatologii, komunikacji i in. W ciągu ostatnich dwóch lat została nawiązana ścisła współpraca merytoryczna z Centrum Porozumiewania w Kwidzyniu (w zakresie pracy metodą AAC), ORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z Gdańska (w zakresie pracy z osobami autystycznymi i agresywnymi), Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w zakresie seksuologii) oraz z fundacją Evangelisches Johannesstift z Berlina. Kadra „Kamyka” nieustannie się szkoli oraz poddaje superwizjom zewnętrznym i wewnętrznym – co jest niezbędne w pracy metodami mało znanymi i łatwymi do wypaczenia.

ŚDS „Kamyk” stanowi alternatywę dla usług opiekuńczych realizowanych jedynie w miejscu zamieszkania. Czteroletnie doświadczenie w pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i pierwsze jej efekty pokazują, że praca specjalistycznymi metodami, kontakt z otoczeniem zewnętrznym, zmiana środowiska i szeroko rozumiana integracja społeczna znacząco podnoszą jakość życia tych osób, zarówno na poziomie osobistym (zadowolenie z własnej egzystencji oraz ze swoich relacji z otoczeniem) jak i środowiskowym (wpływ chorej jednostki na życie najbliższego otoczenia).

Ogromnie ważny jest ten drugi aspekt. ŚDS „Kamyk” otacza wsparciem również rodzinę osób niepełnosprawnych. Podziwiając siłę i odwagę rodziców dorosłych osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy nie chcą oddawać swoich dzieci do domów pomocy społecznej, ale potrzebują kilka godzin dziennie na sprawy rodzinne, gospodarcze, urzędowe (nasi uczestnicy, z uwagi na szereg zachowań trudnych i zagrażających, wymagają ciągłego zaangażowania drugiej osoby), mają możliwość współpracy z „Kamykiem” - jedynym ośrodkiem w Poznaniu, który zgodził się przyjąć ich dzieci. Ponadto rodzice otrzymują w ŚDS wsparcie społeczne, a także możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego, medycznego i socjalnego.

Kamyk